คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท
มีจำนวน 5 ท่าน รายชื่อดังนี้

นายพชร

สุนทรวิภาต

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางรัฏฐาธิป

อภิโชติกร

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

นายสมโภช

พรเจริญวิวัฒน์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

นายเหมมิญช์

จตุเจริญวิไชย

กรรมการ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายหฤษฏ์

รัตนปริญญานนท์

กรรมการ