สานพลังและหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) อัตลักษณ์สินค้า (ไทยเด่น) เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานชุมชน

Previous slide
Next slide