กรมการค้าภายร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านทำมาค้าขาย

กรมการค้าภายร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านทำมาค้าขาย  จัดกิจกรรมอบรม พัฒนายกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านทำมาค้าขาย

Previous slide
Next slide