ABOUT

เราคือ ผู้นําด้านการจัดงาน บริหาร โครงการให้กับภาครัฐ มากกว่า 100 โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงาน และนโยบายของรัฐบาล

ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี เราได้สร้างสรรค์ คิดค้น และพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ ๆ มาเชื่อมโยงและบูรณาการ ในโครงการงานสําคัญของหน่วยงานภาครัฐในด้านต่าง ๆ ทั้งงานรับเสด็จ งาน รัฐพิธี งานพิธีการนายกรัฐมนตรี งานจัด ประชุมระดับประเทศ งานนิทรรศการ งานจัดแสดงสินค้า งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม งานจัดประชุมสัมมนา บุคลากร นอกจากการจัดงานแล้ว เรายังมีบริการทางด้านที่ปรึกษา งานพัฒนาสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ งานด้านการสื่อสาร การตลาด และประชาสัมพันธ์ ด้วยเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่ครบวงจร ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความพร้อม และสามารถบูรณาการ การทํางานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงการ
ทํางาน ให้บรรลุเป้าหมาย โดยเราได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ภารกิจภายในองค์กรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและบริหารโครงการประเภท ต่างๆ

PROJECTS

เรามีบุคลากรที่มีความพร้อม ความชํานาญ และมีประสบการณ์ในการจัดงานหลากหลายรูปแบบ เรายังได้คิดค้นและพัฒนาแพลตฟอร์ม และเทค โนโลยีใหม่ ๆ เพื่อมาต่อยอดการบริหารการจัดงานโครงการสําคัญ จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ จึงทําให้เราได้บริหารการจัดงานสําคัญมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาเกือบ สี่ปีมีผลงานด้านต่างๆ มากมาย ทั้งงานรับเสด็จ งานพิธีการนายกรัฐมนตรี งานเลี้ยงรับรองแขกของรัฐบาล งานจัดแสดงสินค้า งานด้านประเพณีและวัฒนธรรมด้านการ ท่องเที่ยว การเปิดตัวโครงการ การจัดประชุมสัมมนา ตลอดจนงานตามภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล

ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของภารกิจของงาน เราได้รวบรวมทีมงานทั้งด้านการออกแบบดีไซน์ ด้านงานสถาปัตยกรรม ด้านศิลปกรรม ด้านภูมิศาสตร์ จากสถาบันที่มีชื่อเสียง ส่วนที่จะสนับสนุนงานตามภารกิจในโครงการ จนทําให้เกิดผลงานที่เป็นที่ยอมรับ และสร้างชื่อเสียง จาก ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมาเราเคยจัดงาน EXHIBITIONS บริหารจัดการพื้นที่ในอาคาร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตรมาแล้วหลายโครงการ รวมทั้ง ภายนอกอาคาร และงานสําคัญต่างๆ นอกจากนี้เรายังได้พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้ศึกษา เรียนรู้ เปิดรับข้อมูล ก้าวตามทันโลก ยุคปัจจุบัน รวมทั้งการได้คิดอะไร ใหม่ๆ เพื่อให้เราได้เป็นผู้นําในด้านการออกแบบดีไซน์

เป็นงานที่จะต้องบริหารจัดการ ดูแล ในโครงการที่ขนาดใหญ่โดยใช้บุคลากรจํานวนมาก จะต้องมีการวางแผน มีความถนัดในด้านการบริหารจัดการ มี ประสบการณ์ผ่านงานและโครงการสําคัญมาอย่างยาวนาน งานด้านบริหารโครงการ เราได้ให้บริการกลุ่มลูกค้าในด้านต่างๆ ทั้งงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานด้าน วัฒนธรรมตามภารกิจของหน่วยงาน ด้านพลังงาน ด้านประสบการณ์ และผลลงานที่ผ่านมา จึงทําให้เราสามารถบริหารโครง การสําคัญต่างๆ ของหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

รายการโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว หนังสั้นสปอตโฆษณา ไวรัล เราสร้างสรรค์ ผลงานการผลิต เพื่อ สร้างการรับรู้ และความทรงจำ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทำใหเ้ราได้พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในด้านการสื่อสารนอกจากน้ีเรายังมีช่องทางเครือข่ายในการเผยแพร่ทห่ีลากหลายครบทุกประเภทสื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ